A bizottság tárgyalási anyagai

A Törvényalkotási bizottság alapvetően kétfajta módosító indítványról tárgyal:

  • az Országgyűlés állandó bizottságai által benyújtott részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról*, illetve
  • a Törvényalkotási bizottság számára megtárgyalásra és saját módosítási szándékaként elfogadásra javasolt szövegszerű javaslatokról (a továbbiakban: módosítási szándék).

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok* az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában a részletes vita lezárultát követően megismerhetők.

A módosítási szándék megvitatására és elfogadására irányuló javaslattételről a bizottság ügyrendjének 17-19. pontjai rendelkeznek.

Mivel a módosítási szándékokat a kezdeményezője a bizottság titkárságához juttatja el és azok a határozati házszabályi rendelkezések alapján nem részei az iromány-nyilvántartásnak, ezért ezek nyilvánosságát a Törvényalkotási bizottság saját honlapján biztosítja.

A módosítási szándékok nem tükrözik a Törvényalkotási bizottság álláspontját, azok kizárólag a kezdeményező javaslatai!

Amennyiben a bizottság a módosítási szándékot támogatja, azt az összegző módosító javaslat részeként benyújtja az Országgyűlésnek.

 

Módosítási szándékok a Törvényalkotási bizottság tárgyalásához

 

A bizottság 2021. október 18-i ülésének napirendjéhez:

- A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló, T/17313. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2021. június 10-i ülésének napirendjéhez:

- Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről szóló, T/15995. számú törvényjavaslathoz:

 

- A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló, T/16367. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló, T/16369. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló, T/15969/7. számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez:

 

- Egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló, T/16220. számú törvényjavaslathoz:

 

- A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló, T/16206. számú törvényjavaslathoz:

 

- A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról szóló, T/16212. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról szóló, T/16297. számú törvényjavaslathoz:

 

- A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló, T/16365. számú törvényjavaslathoz:

 

- A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló, T/16221. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló, T/16204. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/16225. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló, T/16226. számú törvényjavaslathoz:

 

- A nemzeti adatvagyonról szóló, T/14949. számú törvényjavaslathoz:

 

- A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló, T/16366. számú törvényjavaslathoz:

 

- A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló, T/16223. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2021. június 3-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvényeknek az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében történő módosításáról szóló, T/16203. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló, T/16217. számú törvényjavaslathoz:

 

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló, T/16200. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, T/16210. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes adótörvények módosításáról szóló, T/16208. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2021. május 27-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/15999. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2021. május 13-i ülésének napirendjéhez:

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló, T/15969. számú törvényjavaslathoz:

 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/15990. számú törvényjavaslathoz:

 

- A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló, T/15997. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/15991. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról szóló, T/15972. számú törvényjavaslathoz:

 

- A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/15993. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló, T/15699. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló, T/15708. számú törvényjavaslathoz:

 

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló, T/15982. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, T/15994. számú törvényjavaslathoz:

 

- A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló, T/15996. számú törvényjavaslathoz:

 

- A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló, T/15973. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló, T/15987. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló, T/15992. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról szóló, T/15998. számú törvényjavaslathoz:

 

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/16000. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Európai Unió Bírósága C-66/18. számú ítéletének végrehajtása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló, T/15909. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról szóló, T/15985. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló, T/15984. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban 1947. november 21-én kelt Egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről szóló, T/15695. számú törvényjavaslathoz:

 

 

 

A bizottság 2021. április 22-i ülésének napirendjéhez:

- A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/15397. számú törvényjavaslathoz:

A Trtv. javasolt 2. mellékletének részletes felbontású változata

A Trtv. javasolt 7. mellékletének részletes felbontású változata

 

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról szóló, T/15395. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló, T/14941/1. számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez:

 

- A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról szóló, T/15705. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló, T/13933. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló, T/15706. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló, T/15710. számú törvényjavaslathoz:

 

- A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/15728. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15711. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15712. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15713. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15714. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló, T/15715. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15716. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15717. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15718. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról szóló, T/15719. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15720. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15721. számú törvényjavaslathoz:

 

- A MOL - Új Európa Alapítvány létrehozásáról és a részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15722. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15723. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15724. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló, T/15725. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15726. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/15727. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló, T/15709. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2021. február 18-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13958/14. számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez:

 

- A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló, T/14800. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. december 10-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló, T/13647. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13679. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13648. számú törvényjavaslathoz:

 

- A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló, T/13954. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat sikeres megrendezéséhez és megszervezéséhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló, T/13668. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/13669. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/13670. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13672. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13673. számú törvényjavaslathoz:

 

- A pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/13666. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ egyes feladatainak agrár-felsőoktatás részére történő átadásáról, valamint egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13677. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló, T/13676. számú törvényjavaslathoz:

 

- A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/13956. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló, T/13957. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13958. számú törvényjavaslathoz:

 

- A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény foglalkoztatás bővítését célzó, a Gazdaságvédelmi Akciótervvel összhangban megvalósuló módosításáról szóló, T/13662. számú törvényjavaslathoz:

 

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló, T/13659. számú törvényjavaslathoz:

 

- A szőlészetről és borászatról szóló, T/13955. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/13660. számú törvényjavaslathoz:

 

- A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló, T/13661. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. december 3-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13667. számú törvényjavaslathoz:

 

- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló, T/13678. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény módosításáról szóló, T/13664. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló, T/13674. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló, T/13671. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő módosításáról szóló, T/13663. számú törvényjavaslathoz:

 

- A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló, T/13657. számú törvényjavaslathoz:

 

- A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló, T/13650. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. november 26-i ülésének napirendjéhez:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/13474. számú törvényjavaslathoz:

 

- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló, T/13475. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló, T/13469. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról szóló, T/13477. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló, T/13467. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló, T/13471. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló, T/13482. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról szóló, T/13631. számú törvényjavaslathoz:

 

- A családi gazdaságokról szóló, T/13261/19. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. november 12-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes adótörvények módosításáról szóló, T/13258. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló, T/13262. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnál foglalkoztatottak jogállásváltozásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló, T/13476. számú törvényjavaslathoz:

 

- A családi gazdaságokról szóló, T/13261. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. november 10-i ülésének napirendjéhez:

- A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló, T/13571. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. október 29-i ülésének napirendjéhez:

- A pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/13105. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. október 22-i ülésének napirendjéhez:

- A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, T/13308. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. október 15-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló, T/12884. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. október 5-i ülésének napirendjéhez:

- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló, T/13174. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. július 13-i ülésének napirendjéhez:

- A rövid távú szálláshely kiadással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/11328. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. július 1-jei ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló, T/11175. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. június 25-i ülésének napirendjéhez:

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló, T/10864. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, T/10856. számú törvényjavaslathoz:

 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló, T/10742. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló, T/10863. számú törvényjavaslathoz:

 

- A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló, T/10858. számú törvényjavaslathoz:

 

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról, valamint az egyes felsőoktatási intézmények fenntartóváltásához kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/10861. számú törvényjavaslathoz:

 

- A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló, T/10312. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/10954. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. június 18-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/10744. számú törvényjavaslathoz:

 

- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosításáról szóló, T/10736. számú törvényjavaslathoz:

 

- A rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló, T/10746. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról szóló, T/10741. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló, T/10743. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítványról, a Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/10745. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló, T/10523. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő módosításáról szóló, T/10525. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. június 11-i ülésének napirendjéhez:

- A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, T/10527. számú törvényjavaslathoz:

 

- A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló, T/10748. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról szóló, T/10516. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. május 28-i ülésének napirendjéhez:

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról szóló, T/10303. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról szóló, T/10311. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló, T/10314. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló, T/10308. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló, T/10313. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról szóló, T/10217. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. május 14-i ülésének napirendjéhez:

- A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló, T/10046. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Schengeni Információs Rendszer keretében történő információcserével összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/10093. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló, T/10309. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló, T/10097. számú törvényjavaslathoz:

 

- A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló, T/10098. számú törvényjavaslathoz:

 

- A klímavészhelyzet kihirdetéséről szóló, T/7021. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról szóló, H/7380. számú határozati javaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. április 30-i ülésének napirendjéhez:

- A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló, T/9927. számú törvényjavaslathoz:

 

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/9920. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/9921. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/9922. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/9923. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/9924. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/9926. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/9925. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló, T/9933. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló, T/9934. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. április 23-i ülésének napirendjéhez:

- A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/9918. számú törvényjavaslathoz:

 

- A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/9932. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. április 2-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/9677. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. március 26-i ülésének napirendjéhez:

- A koronavírus elleni védekezésről szóló, T/9790. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló, T/9474. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2020. március 5-i ülésének napirendjéhez:

- Közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló, T/9283. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló, T/9284. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. december 17-i ülésének napirendjéhez:

- Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló, T/8016/12. számú, a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött törvényhez:

 

 

A bizottság 2019. december 9-i ülésének napirendjéhez:

- A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló, T/8441. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. december 5-i ülésének napirendjéhez:

- Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról szóló, T/8044. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról szóló, H/8042. számú határozati javaslathoz:

 

- A temesvári népfelkelésről való megemlékezésről szóló, H/8034. számú határozati javaslathoz:

 

- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló, T/8019. számú törvényjavaslathoz:

 

- A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló, T/8020. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló, T/8039. számú törvényjavaslathoz:

 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló, T/8017. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. létrehozásával összefüggő módosításáról szóló, T/8037. számú törvényjavaslathoz:

 

- A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló, T/8021. számú törvényjavaslathoz:

 

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/8028. számú törvényjavaslathoz:

 

- A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló, T/7842. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló, T/8033. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló, T/7690. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló közigazgatási bíráskodás megszüntetéséről szóló, T/7991. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló, T/8016. számú törvényjavaslathoz:

 

- A családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/8013. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes egészségügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/7847. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról szóló, T/8018. számú törvényjavaslathoz:

 

- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló, T/8040. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. november 28-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló, T/8029. számú törvényjavaslathoz:

 

- A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/6576. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló, T/8015. számú törvényjavaslathoz:

 

- A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló, T/8014. számú törvényjavaslathoz:

 

- A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról szóló, T/8032. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról  szóló, T/8041. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az öntözéses gazdálkodásról szóló, T/7845. számú törvényjavaslathoz:

 

- A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról szóló, T/8036. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. november 21-i ülésének napirendjéhez:
 

- Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/7846. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. november 14-i ülésének napirendjéhez:

- Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló, T/7693. számú törvényjavaslathoz:

 

- A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/6455. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/7694. számú törvényjavaslathoz:

 

- A szakképzésről szóló, T/7843. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. július 4-i ülésének napirendjéhez:

- Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló, T/6349. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/6351. számú törvényjavaslathoz:

 

- A központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló, H/6543. számú határozati javaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. június 27-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, T/6361. számú törvényjavaslathoz:

 

- A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, T/6355. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló, T/6457. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló, T/6350. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. június 24-i ülésének napirendjéhez:

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló, T/6597. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. június 20-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló, T/6353. számú törvényjavaslathoz:

 

- A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló, T/6359. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. június 13-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló, T/5237. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2019. március 28-i ülésének napirendjéhez:

- A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló, T/5243. számú törvényjavaslathoz:

 

- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló, T/5244. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló, T/3633. számú törvényhez:

 

- Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról szóló, T/5240. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/3622. számú törvényjavaslathoz:

 

- A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló, T/5238. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. március 14-i ülésének napirendjéhez:

- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló, T/4075. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló, T/4479. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló, T/4821. szőámú törvényjavaslathoz.

 

- A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/4514. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. március 4-i ülésének napirendjéhez:

- A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló, T/4998. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. február 28-i ülésének napirendjéhez:

- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló, T/2939/11. számú törvényhez:

 

- A vagyonkezelő alapítványokról szóló, T/4513. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2018. december 6-i ülésének napirendjéhez:

- A kormányzati igazgatásról szóló, T/3610. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló, T/3613. számú törvényjavaslathoz:

 

- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló, T/3618. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Hungary Helps Programról szóló, T/3625. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló, T/3633. számú törvényjavaslathoz:

 

- Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, T/3376. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közigazgatási bíróságokról szóló, T/3353. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló, T/3354. számú törvényjavaslathoz:

 

- A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló, T/3635. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló, T/3296. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló, T/3632. számú törvényjavaslathoz:

 

- A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/3628. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló, T/3372. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/3623. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/3626. számú törvényjavaslathoz:

 

- A sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló, T/3634. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/3630. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló, T/3636. számú törvényjavaslathoz:

 

- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/3615. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról szóló, T/3291. számú törvényjavaslathoz:

 

- A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló, T/3621. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2018. november 29-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló, T/3293. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról, T/3370. számú törvényjavaslathoz:

 

- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló, T/3373. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről szóló, T/3369. számú törvényjavaslathoz:

 

- A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló, T/3371. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/2930. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/3366. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2018. november 22-i ülésének napirendjéhez:

- A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/2924. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/2928. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az oktatási nyilvántartásról szóló, T/2940. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló, T/2941. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló, T/3374. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/2936. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. november 8-i ülésének napirendjéhez:

- Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló, T/2931. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. október 25-i ülésének napirendjéhez:

- A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról szóló, T/1658. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló, T/1659. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. október 15-i ülésének napirendjéhez:

- A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló, T/2600. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. szeptember 27-i ülésének napirendjéhez:

- A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló, T/628. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. július 16-i ülésének napirendjéhez:

- A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló, T/857. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. július 13-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, T/629. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. július 12-i ülésének napirendjéhez:

- Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló, T/625. számú törvényjavaslathoz:

 

- A szociális hozzájárulási adóról szóló, T/627. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/623. számú törvényjavaslathoz:

 

- A magánélet védelméről szóló, T/706. számú törvényjavaslathoz:

 

- A gyülekezési jogról szóló, T/707. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló, T/714. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az üzleti titok védelméről szóló, T/386. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló, T/713. számú törvényjavaslathoz:

 

- A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló, T/708. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. július 5-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló, T/384. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló, T/628. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. június 28-i ülésének napirendjéhez:

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló, T/406. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. június 14-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása címmel benyújtott, T/332. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló, T/333. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. május 10-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/14. számú törvényjavaslathoz:

 

 

 

 

[*] Ha a Törvényalkotási bizottság a határozati házszabályi rendelkezések alapján nem a törvényalkotás általános szabályai szerint, hanem egyes különös eljárások szabályainak alkalmazásával jár el, tárgyalása során képviselői módosító javaslatokról vagy az eljárás különös rendelkezései szerinti más módosító javaslatokról tárgyal és foglal állást.