Tevékenységre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1.

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1.1. Az Országgyűlési Őrség feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, belső szabályzatok
 

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyárólszóló 2015. évi XLII. törvény

140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet

az Országgyűléssi Őrség Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 5/2017. (XII. 19.) parancsnoki szabályzat.

2.1.2. A szervezeti struktúra
 
  Szervezeti és Működési Szabályzat (link)
2.1.3. Az Országgyűlési Őrség alapító okirata (link), és kiegészítése (link)
2.2.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az adott közérdekű adat az Országgyűlési Őrségnél nem áll rendelkezésre

2.3.

Közszolgáltatások
Az adott közérdekű adat az Országgyűlési Őrségnél nem áll rendelkezésre

2.4. A szerv nyilvántartásai
n/a
2.5. Nyilvános kiadványok
Az adott közérdekű adat az Országgyűlési Őrségnél nem áll rendelkezésre
2.6. Döntéshozatal, ülések
Az adott közérdekű adat az Országgyűlési Őrségnél nem áll rendelkezésre
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Az adott közérdekű adat az Országgyűlési Őrségnél nem áll rendelkezésre
2.8. Pályázatok
Az adott közérdekű adat az Országgyűlési Őrségnél nem áll rendelkezésre
2.9. Hirdetmények
Az adott közérdekű adat az Országgyűlési Őrségnél nem áll rendelkezésre
2.10.

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Közérdekű adat megismerése iránti igény

  • elektronikusan az info@orszaggyulesiorseg.hu e-mail címen,
  • postai úton a 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5. szám alatti levélcímen,
  • illetőleg személyesen – előzetes, a +(36) 1-441-4781, +(36) 1-441-4791 számon történt telefonos bejelentkezés alapján – a Parancsnoki Titkárságon nyújtható be.

A közérdekű adatigényléseknek az Országgyűlési Őrség a lehető legrövidebb idő alatt, a beérkezéstől számított legfeljebb 15 napon belül, közérthető és az adatigénylő által megjelölt módon tesz eleget.

Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy annak teljesítése az Országgyűlési Őrség alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésére meghatározott határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az Országgyűlési Őrség az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja.

A közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes.

Irányadó jogszabályok:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. fejezete;
  • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet.

Az Országgyűlési Őrség belső adatvédelmi felelőse: dr. Ambrus Eszter ogy. őrnagy.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Az Országgyűlési Őrséghez, mint közfeladatot ellátó szervhez a 2017. évben az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igény egy alkalommal érkezett. Az igénylő az Országgyűlési Őrség költségvetéséről, illetve jutalmazás és teljesítményértékelés címén az állománynak nyújtott összegekről kért tájékoztatást. A közfeladatot ellátó szerv vezetője arról tájékoztatta az igénylőt, hogy a kért adatok összesítve az Országgyűlési Őrség honlapján megtalálhatók. Azon adatok azonban, hogy az Országgyűlési Őrség állományába tartozó személyek, név szerinti bontásban konkrétan milyen összegű – minősítésen alapuló – teljesítményjuttatást kaptak, nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

Az Országgyűlési Őrségnél nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

Az Országgyűlési Őrségnél nincs ilyen megkötött szerződés.

2.11.

Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

Az Országgyűlési Őrség vonatkozásában nem került sor különös közzétételi lista meghatározására.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi – jogszabályon alapuló – közzétételi lista:

Az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet 25. § (3) bekezdése alapján a rendszerbe vett, 26. § (3) bekezdése alapján az alkalmazásba vett, 28. § (3) bekezdése alapján pedig a rendszerből kivont kényszerítő eszközök. (A honlapon már nyilvánosságra hoztuk).

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 133. § (2b) bekezdése alapján alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról szóló adatkezelési tájékoztató: (A honlapon már nyilvánosságra hoztuk).